szmue fejlec 2

Háromszék, Farkas Réka | 2023. május 30.

Úgy tűnik, nincs elég baja a román kormánynak a sztrájkoló tanügyiekkel, a lázongó szakszervezetekkel, a halogatott miniszterelnök-cserével, muszáj volt ismételten odapirítania az Erdélybe látogató magyar államelnöknek, Novák Katalinnak. Újra Bogdan Aurescu külügyminisztériuma fontoskodott – talán, hogy mutassa, ő is létezik, éberen őrködik az ország területi épsége fölött –: Magyarország bukaresti nagykövetségénél tiltakoztak a „nem megfelelő nyilvános üzenetek miatt”.

Háromszék, Fekete Réka | 2023. május 29.

Ma sem kell bonyolultabb program a gyermekekért, a szegények, öregek és betegek megsegítéséért, mint amit közel száz esztendővel ezelőtt Szilvássy Carola vallott és ez nem más, mint a szeretet –hangsúlyozta Novák Katalin vasárnap délután Sepsiszentgyörgyön, az Erdély nagyasszonyáról elnevezett református szeretetotthon épületének avatóján. Magyarország köztársasági elnöke délelőtt a református vártemplomban vett részt ünnepi istentiszteleten, azt követően megtisztelte jelenlétével a Református Kollégium elemi tagozata új épületének avatóját, ahol diákok, pedagógusok és szülők fogadták a magyar államfőt.

romkat.ro | 2023. május 27.

A csíksomlyói pünkösdi búcsút május 27-én, pünkösd szombatján tartották a csíksomlyói búcsút a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, a Hármashalom-oltárnál. A fogadalmi búcsú főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt, vele koncelebrált Massimo Fusarelli OFM, a ferences rend miniszter generálisa, Albert Schmucki OFM definitor generális, Felföldi László pécsi püspök, Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök, Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök és Fazakas Márton csornai premontrei apát. A búcsú mottója: „Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!” A mindatot Assisi Szent Ferenc imájából választották, mivel idén van a 800. évfordulója annak, hogy a ferences rend pápai jóváhagyást nyert. A búcsún részt vett a magánlátogatáson Erdélyben tartózkodó Novák Katalin köztársasági elnök, Áder János korábbi köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és a mintegy három-négyszázezerre becsült zarándoksereg. Urbán Eriknek, az erdélyi ferences provincia elöljárójának, a 2023-as csíksomlyói pünkösdszombati búcsús szentmise szónokának beszédét adjuk közre.

Csiksomlyó 2023

„Testemből templomot / Emeltem tenéked, / Imádlak én benne, / Igaz istenséget.” (Komjáthy Jenő: Testemből templomot)

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Érsek és Püspök Urak! Főtisztelendő Generális Atya! Főtisztelendő Paptestvérek! Tisztelendő Szerzetes Testvérek és Nővérek! Népünk Vezetői, a Társadalmi Élet Képviselői! Kedves Zarándoktestvérek!

Az Úr adjon békességet! „Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!” – ezen év és a pünkösdszombati fogadalmi búcsú mottóját Komjáthy Testemből templomot című versével idéztem meg, amikor ma a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti nyereg ismét egy nagy templommá alakult, több generációból alkotva az egyház látható és lüktető/élő valóságát: kicsik és nagyok, fiatalok és idősek. Az édesanya öröme pedig, ha együtt a család Szent Fia asztalánál, engedjük és akarjuk, hogy égi édesanyánk öröme és a Jézusban való együttlét testvéri derűje átjárja szíveinket.

Csiksomlyó 2023Zarándokok. Fotó: Ozsváth Judit

Kedves zarándokok! Krisztus köré gyűltünk össze, akár közelről vagy messzi távolból érkeztetek, igazi közösséggé kovácsolódva, amely itt az oltár körül Krisztusra tekintve valósul(hat) meg. A szentmise olyan nagy ajándék, ahol hallgatjuk Krisztus igéjét, és szent testével és vérével táplálkozva olyan tapasztalatban lehet részünk, amely a hála alapvető magatartásához segít hozzá, hogy az Atya ajándékaként éljünk meg mindent, amik vagyunk és amink van. Az Úr Lelkének birtoklása által a „visszaadásban” tudunk hálával tekinteni a testvéreinkre, akiket az Úr mellénk adott, teljesítve feladatainkat, betartva hitünk parancsait, készen arra, hogy tudjunk megosztani, nyitott és irgalmas szívvel és kézzel lenni a szegények ínsége láttán. Az elkövetkező három évben a ferences rend centenáriumot ünnepel, amely több centenárium megünneplésében valósul meg.

Csíksomlyó 2023Fotó: Csúcs Mária

A centenáriumi évek magukba foglalják azon eseményeket, amelyek nyolcszáz évvel ezelőtt történtek: a ferences regula – az életszabályzatunk jóváhagyását, a grecciói karácsony megünneplését, Szent Ferenc stigmatizációját, a Naphimnusz ének befejezését, a szeráfi atyánk égbeköltözését. Ezen jubileumok átölelik életünk szakaszait, és segíteni akarnak bennünket abban, hogy a maguk valóságában ragadjuk meg azokat. „Szeretném megjeleníteni a Betlehemben született kisdedet, és valamiképpen testi szemeimmel látni, hogyan nélkülözte az újszülötteknek szükséges dolgokat, hogyan helyeztetett jászolba.” (1Cel 87) – olvassuk Celánói Tamás Szent Ferencről írt életrajzában, vagyis Ferenc látni és láttatni akarta az istengyermek egyszerűségét, szegénységét és alázatát.

Csíksomlyó 2023Fotó: Csúcs Mária

Továbbá látta és láttatta a Fiú és az anya engedelmességét; a fiúét, akiről a Zsidókhoz írt levélben olvassuk: „Lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik így Krisztus, amikor a világba lép: áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem. […] Ezért így szóltam: íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.” (vö. Zsid 10, 4-10), az anyáét, aki „Szűz lévén templommá lett”, amikor így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” (vö. Lk 1,26-38). Nekünk is ez a tennivalónk, „követni az Úr akaratát és neki tetszésére lenni” (1Reg 22,9), így fogunk tudni testünkből templomot építeni, hogy jellé legyünk, jelei annak, „Aki nap nap után megalázza megát, mint akkor, mikoron királyi trónjáról a Szűz méhébe szállott alá; nap nap után közénk jön alázatos külsőben; nap nap után leszáll Atya öléről az oltárra és a pap kezébe adja magát!” (Int 1,16-18). Az a Ferenc, aki nagyon komoly önismerettel rendelkezett és egészen kiváló jelévé lett Mesterének, jelmivoltában is a bűneiről beszélt, arról a bűnről, amely a létrontás gyökere, a bűnbánatot tartva a világ megmentését egyedül szolgáló tettnek. Igazi tápláléka az Ige és az Oltáriszentség volt, az a Krisztus, akit szerelmesen szeretett.

Csíksomlyó 2023 - Urbán Erik OFMUrbán Erik OFM

Mélyüljünk el abban a tudatban, hogy a szentségek táplálnak és gyógyítanak bennünket. Egyházában, a köztünk élő Krisztus hiteles és radikális követése nélkül ne is gondoljunk arra, hogy lehetőségünk nyílhat a körülöttünk észlelhető, sőt fájdalmasan tapasztalható békétlenség felszámolására. Tehetünk ilyen-olyan okosnak látszó vagy hasznosnak ítélt lépéseket, de az eukarisztikus jelenlétben mindannyiunkat erősítő Jézus Krisztus nélkül bizony nem lesz merszünk a mai „nagyhatalmak” elé állni, hogy békességet szerezzünk mindannyiunk szívébe, és ezzel egyidejűleg a fizikai világba. Megbízható alapra kell építeni értékrendszerünket! Akkor vizsgáljuk meg: Úgy éljük-e az életünket, hogy teret biztosítunk Isten Lelkének, amelyet birtokolnunk kell egy olyan világban, amely meg akar feledkezni Istenről, illetve hamis szabadságfogalommal egyenesen tagadni akarja Őt? Mi különböztet meg bennünket a többiektől, azoktól, akik nem a béke országát, az egy akol és egy pásztor küldetését szolgálják? Szükség van az életben való eligazodáshoz egy olyan értékskála birtoklására, amelyhez igazíthatom a saját életemet, amelyhez igazíthatja működését egy közösség. Az életben való eligazodáshoz, ahogy a magyar nyelvünk mondja, az életben való boldoguláshoz szükségünk van egyfajta keretre, szabályzatra, és a ferences centenáriumnál maradva, regulára. Ijesztő fogalmak, mert mi másra gondolunk első hallásra, ha nem arra, hogy megreguláznak, korlátoznak a szabályok?!

Csíksomlyó 2023Fotó: Csúcs Mária

Személyes életem kiteljesedését, hogy azzá váljak, akit Isten eltervezett, egyszóval szentté válásomat egy olyan regula, értékskála birtoklása szolgálja, amelyhez bátran igazíthatom életemet, úgy egyénileg, mint közösségileg. Az életről van szó, mi vele a teendő? Hogyan lehet azt teljesen, a maga valóságában, mélységeiben és magasságaiban, örömeiben és fájdalmaiban, kudarcaiban és sikerélményeiben megélni? Hitünk tanítása szerint az élet nem ér véget a földi halállal, elmúlással, hanem örökkévaló. Van egy jelenhez kötött feladat itt és most, melynek biztosítania kell a jövő hitelességét és következetességét. Ahhoz, hogy be tudjuk gyűjteni életünk gyümölcseit, szükséges a már említett értékskála birtoklása, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy helyesen tudjuk megélni hivatásunkat és küldetésünket. Tudjuk, hogy az élet előbbre való, mint a szabály, de anyanyelvünknek van egy találó és sajátos kifejezése, mégpedig a kordában tartani, vagyis szükség van egy kordára, amely meg- és összetart. Kívülről nézve ez csupán jogi keretnek tűnik, amelyet be- és meg kell tartani, de ha a középpontból nézünk rá, akkor meglátjuk mindennek a lelkét, a mélységét, értelmét. A külső keret és a belső lelkület adja számunkra az életet, az igazi életet, amely gyümölcsöt terem.

Csíksomlyó 2023

Fotó: Csúcs Mária

Kedves Zarándokok! Divatos és napjainkban sokat, talán túl sokat is használt és elhasznált kifejezések egyike a fogyasztói társadalom és annak velejárói, holott tudatosítanunk kell: szolgálni és nem uralkodni, termelni és nem csupán fogyasztani, adni és nem elvárni, csodálni és nem kizsákmányolni, óvni és nem tönkre tenni. Mindehhez pedig: – meg kell tanulnunk a tudatosság és a jelenlét fontosságát, azt, hogy nagyobb fokú tudatosságra van szükségünk a 21. század technikai kihívásaival szemben, tudnunk kell különbséget tenni a szükséglet és a szenvedély között, a kívánság és a sóvárgás között – nevezzük ezt bölcsességnek – meg kell tanulnunk értékelni azokat, akik a köz és a közjó szolgálatában állnak és tesznek érte, akik embertársaikat szolgálják – nevezzük ezt megbecsülésnek. – meg kell tanulnunk elfogadni, hogy az idő adomány, amelyet megosztunk egymással – nevezzük ezt türelemnek. – meg kell tanulnunk odafigyelni az ajándékba kapott földre, tisztelni és védeni az életet, Istent helyezni a középpontba – nevezzük ezt tudatosságnak – meg kell tanulnunk tisztelni egymásban az Isten képére és hasonlatosságára alkotott embert, ha szükséges tudjunk bocsánatot kérni és megbocsájtani – nevezzük ezt emberségnek – meg kell tanulnunk az egymás közötti barátság, a tisztelet, a kölcsönös figyelmesség kötelékeit – nevezzük ezt testvériségnek – meg kell tanulnunk, hogy a mai világnak, szüksége van olyan „fegyvertelen próféták” bizonyságára, akik figyelmeztetnek a „háborúk embertelenségére”, rámutatva, hogy szükség van a rendezett viszonyra Isten és ember, ember és ember és embercsoportok között, olyan harmonikus állapotra, amelyet erőszak- és félelemnélküliség jellemez, magába foglalva az ember egészségét, jólétét és a szorongattatástól való mentességét – nevezzük ezt békének.

 

Csíksomlyó 2023Fotó: Csúcs Mária

Meg kell tanulnunk, hogy egy férfi és egy nő együttese, amely a legkisebb társadalmi sejt, az egyház, a nemzet és a társadalom élete szempontjából pedig alapvető intézmény, a szeretet és az élet közössége, ahol a gyermekek egyszerre remények és kihívások, ahol az együtt töltött idővel, gondoskodó szeretettel odafigyelnek egymásra – nevezzük ezt családnak – meg kell tanulnunk, hogy egy történelmileg kialakult tartós közösség tagjai vagyunk, amelyet a közös nyelv, terület, ezeréves értékek, jellegzetes kultúrában megnyilvánuló sajátosságok táplálnak – nevezzük ezt nemzetnek – meg kell tanulnunk, hogy van egy olyan közösség, amely sziklára épül, amelyben mindenkinek helye van, útja a szolgálat, ereje az krisztusi öröm, éltetője a Szentlélek, célja az örökkévalóság – nevezzük ezt egyháznak.

Bölcsesség. Megbecsülés. Türelem. Tudatosság. Emberség. Testvériség. Béke. Család. Nemzet. Egyház.

Csíksomlyó 2023Fotó: Ozsváth Judit

A mai gazdasági krízis felfedi, hogy „az emberi környezet és a természeti környezet együtt megy tönkre” (Laudato si’ 48), ezért elmélyülten kell válaszolni a kihívásokra, a prioritásokra oda kell figyelni. Ki-ki a maga hivatásában és küldetésében megerősödve, abból nem kilépve a helyesebb megoldást kell keresse. Képessé kell válnunk arra, hogy a megbocsájtás által kizárjuk a gyűlöletet és a bosszút, majd a kiengesztelődés és az egyetértés eszközeivé válva, a testvériség hirdetőivé kell lennünk, amint maga Szent Ferenc is „csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a teremtett világgal és önmagával” (Laudato si’ 10), aki meghallotta Isten szavát, meghallotta a szegények, a betegek hangját, a természet sóhaját, aki kibékítette az egymással összetűzésben lévőket, olyan emberként áll előttünk, aki ebből életformát teremtett és élt meg. „Áldjon Uram, nővérünk a testi halál, aki elől élő ember el nem futhat… boldogok, akik megadták magukat a te szent akaratodnak” – imádkozza Szent Ferenc a Naphimnusz énekében. A végességünk felismerésével tudatosíthatjuk, hogy ki és mi is az igazán az értékes és időtálló az életünkben. Ezen fajta tudatossággal megélt élet tanúságtétel, arra tanítva, hogy ne gabalyodjunk túlzottan bele a felszínes és lényegtelen dolgokba. Eljön mindannyiunk számára az idő, amikor át kell lépni az evilágot: életünket a földi behatároltság szabja meg, reményeink azonban ezen túlmutatnak.

Csíksomlyó 2023 - ZarándoklatZarándoklat. Fotó: Ozsváth Judit

Kedves testvérek! A remény nem azt a fajta könnyed derűt jelenti, mint, ami tudja, hogy a dolgok biztosan jól fognak alakulni; a remény inkább azt a képességet jelenti, hogy elkötelezzük magunkat valami értékes dolog mellett, abban a tudatban, hogy elkötelezettségünk döntő, függetlenül attól, hogy milyen eredményeket érünk el. Szeretném, ha ez a tudatosság kísérné mindannyiunk és minden jóakaratú ember életét és szolgálatát.

Érték. Felismerés. Döntés. Elköteleződés. Tudatosság. Hűség.

Csíksomlyó 2023

Fotó: Ozsváth Judit

A felelősségvállalás és az elvégzendő munka, a hivatásunk és küldetésünk teljesítése alól nem vonhatjuk ki magunkat. Megszámláltattunk – kevesebbnek találtattunk, erre a válaszunk pedig túl azon, hogy a helyzettel való reális szembenézés kell legyen, mondhatni létfontosságú az összefogás, Kölcsey szavaival élve: „Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki.” Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek érezzünk felelősséget egyházunkért, nemzetünkért, a társadalomért, egy élhetőbb és emberibb világért, fűzzön bennünket össze egyazon értékazonosság, legyünk értékösszekötő és megvalósító személyek. Hogyan? Megköszönve elődeinknek a munkáját és hálával felidézve őseink arcképcsarnokát, akik megművelték a földet és jól vetettek, annak reményében, hogy mi magunk olyan búzaszálak lehessünk, akik gazdag termést hozunk. Ott kell lennünk, mint a hiteles keresztény élet képviselői, akik mernek olyan kultúrát képviselni, amely a keresztény értékeket jelenvalóvá tudja tenni, mindezt összefogással a társadalomban, a családokban, a nemzetben, a politikában, az egészségügyben, az iskolában, egyszóval ott, ahová a küldetésünk és hivatásunk szól. „Én megtettem, amit tennem kellett, amit nektek kell tennetek arra tanítson meg Krisztus!” – üzeni szent Ferenc. Mindenkinek tenni kell a maga részét, a maga helyén, a régiek ezt így mondták: „Ha mindenki a portája előtt takarít, az egész utca tiszta lesz!” Ne mondja és nem mondhatja egyikünk sem, hogy kicsi vagy kevés vagyok, Martin Luther King szavaival élve: „Ha nem lehetsz fenyő a hegygerincen, légy bokor a völgyben, de légy a legjobb kis bokor a kis patak partján. Legyetek bokrok, ha nem lehettek fák. / Ha nem lehettek főutak, legyetek ösvények. / Ha nem lehettek nap, legyetek csillagok. / Nem a méretetek tesz győztessé vagy vesztessé. Legyetek a legjobbak, bármik is vagytok.” Igyekezzünk lelkesen felfedezni, mire kaptunk meghívást, a felismerést követően pedig akarjuk azt szenvedélyesen megélni, a magam és a köz javára.

Csíksomlyó 2023 - ZarándoklatFotó: Ozsváth Judit

Kedves zarándokok! Az elmélkedést azzal kezdtem, hogy a Kis- és a Nagysomlyó hegyek közötti nyerget, a látványt, amit most, veletek szemben állva látok, hallok, megtapasztalok, egy nagy templom, ahol több generáció képviseltetve magát eljött, hogy az Úr asztala körül hálát adjon és kérjen a csíksomlyói Segítő Szűz közbenjárásával. Első szent királyunk az országát, népét, annak jövőjét a Boldogságos Szűz kezébe ajánlotta, nekünk, utódoknak pedig sziklára épített államot és hitet hagyva hátra. Ne féljünk életünk regulájától, attól, ami nem korlátként, tiltó szabályzatként akar jelen lenni, hanem éltető szóként, ami az egyénen keresztül mindannyiunk jobb és reménytelibb boldogulását szolgálja. Tudatosítsuk, hogy az értékskálánk nem lehet más, mint: a bölcsesség, a megbecsülés, a türelem, a tudatosság, az emberség, a testvériség, a béke, a család, a nemzet, az egyház, szolgálni és nem uralkodni, termelni és nem csupán fogyasztani, adni és nem csak elvárni, csodálni és nem kizsákmányolni, óvni és nem tönkre tenni, mindezekkel és mindezeken túl (is) nem feledve: „A szeretet és annak műve marad meg örökre.” (GS 39.)

Fr. Urbán Erik OFM

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Háromszék, Bartos Lóránt | 2023. május 22.

Nagyszabású ünnepség helyszíne volt a csernátoni Haszmann Pál Múzeum kertje szombaton: az intézmény fennállásának ötvenedik születésnapját tartották. A rendezvényen köszöntőbeszédek hangzottak el, régi autók seregszemléjén, több kiállítás megnyitóján is részt lehetett venni, és kézműves-foglalkozásokat is tartottak.

Háromszék, Szekeres Attila | 2023. május 11.

Május 6-án koronázták meg III. Károlyt, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint további tizennégy nemzetközösségi állam uralkodóját, aki egyben az anglikán egyház feje is. Az alkalomból több sajtótermék említette a király erdélyi felmenőit, ősanyját, Rhédey Klaudia grófnőt, néhol meseszerű történetekkel fűszerezve az ismertetőt (a román sajtóban a király felmenői közt Vlad Țepeș havasalföldi fejedelmet is emlegették). Mai Történelmünk rovatunkban vázlatosan ismertetjük III. Károly király felmenőit, és hosszabban időzünk kisrédei gróf Rhédey Klaudia Zsuzsannánál, ugyanis ő az utolsó magyar a sorban, akinek már négy brit koronás fő leszármazottja van.

Rhédey Klaudia – Johann Nepomuk Ender festményének részlete, 1831Rhédey Klaudia – Johann Nepomuk Ender festményének részlete, 1831

Rhédey Klaudia

1812. szeptember 17-én született Erdőszentgyörgyön, gróf kisrédei Rhédey László (1775–1835) helybeli földbirtokos, diplomata és báró váradi Inczédy Ágnes (1788–1856) egyetlen felnőttkort megért gyermekeként. Szeptember 21-én keresztelték meg az erdőszentgyörgyi református templomban, ugyanott konfirmált 1826. május 14-én. 1835. május 2-án Bécsben férjhez ment Sándor Pál Lajos Konstantin württembergi herceghez (Alexander Paul Ludwig Konstantin von Württemberg, 1804. szeptember 9. –1885. július 4.), aki a fiatal württembergi királyság uralkodóházának tagja volt. I. Vilmos württembergi király unokatestvéreként a grófkisasszonnyal kötött házassága rangon alulinak számított, emiatt kikerült a trónutódlási sorból, s feleségének nem járt ki a hercegi cím. I. Ferenc császár 1835. május 16-án Klaudiának és leszármazottjainak Hohenstein grófnője, illetve grófja címet adományozta. A párnak három gyermeke született, Klaudia a negyedikkel volt terhes, amikor 1841. október 1-jén elhunyt (egyes források szerint Pettauban, mások szerint Grazban). 1841. október 21-én helyezték örök nyugalomra, végakarata szerint az erdőszentgyörgyi templom kriptájában.

Klaudia életéről legendák keringenek. Világszépségnek tartották. Arról is írnak, hogy Sándor herceggel bécsi sétalovaglás közben ismerkedett meg, továbbá hogy Klaudia apja, László gróf első kérésre nem adta lányát, mert Sándor nem tudott magyarul. Klaudia haláláról több változat kering. Férje főtisztként szolgált az osztrák hadseregben, és épp Pettauban (a mai Ptuj Szlovéniában) állomásozott. Klaudia oda igyekezett, s Graz előtt kocsija felborult. A nehezen hihető változat szerin a sérült, terhes asszony innen lóháton folytatta az útját, majd nyolc napi szenvedés után, gyermekét is elvesztve, elhunyt.

A párnak három gyermeke született. 1836-ban Klaudina Henrietta Mária Ágnes (Claudine Henriette Marie Agnes, 1836–1894), 1837-ben Ferenc Pál Károly Lajos Sándor (Franz Paul Karl Ludwig Alexander, 1837–1900), 1838-ban Amália Jozefin Henrietta Ágnes Zsuzsanna (Amalie Josephine Henriette Agnes Susanne, 1838–1893). A gyermekek a Hohenstein grófja, illetve grófnője címet örökölték. Ferenc 1863-ban megkapta a Teck hercege címet, melyet apai nagyapja Württembergi Lajos is viselt.

Klaudia utódai

Ferenc Eszéken született, apja akkor épp ott állomásozott, s Klaudia is ott tartózkodott. Ferenc, Teck hercege 1866. június 12-én feleségül vette apja harmad-unokatestvérét, Mária Adelaida Vilhelmina Erzsébet cambridge-i hercegnőt, akivel Angliában éltek. Frigyükből négy gyermek született. Az első Mária tecki hercegnő (Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes, 1867. május 26. – 1953. március 24.). Máriát eljegyezte Albert Viktor, Clarence és Avondale hercege, Eduárd brit trónörökös (a későbbi VII. Eduárd király) legidősebb fia, ám ő hamarosan elhunyt. Ezután öccse, György yorki herceg vette őt feleségül 1893. július 6-án.

1910. május 6-án elhunyt VII. Eduárd király. Apját a trónon György herceg követte V. György néven, míg Máriából Nagy-Britannia királynéja és India császárnéja lett. Teck hercegnőjeként, illetve York, Cornwall, majd Wales és Rothesay hercegnéjeként Mária hivatalosan első két keresztnevét, a Viktória Máriát (Victoria Mary) viselte, majd férje trónra lépése után csak a Máriát használta. Nagyanyja emlékére két emléktáblát helyeztetett el az erdőszentgyörgyi templomban. Az elsőt angol és magyar nyelven, még Viktória Mária néven, mint walesi hercegné, a másodikat már csak angolul, Mária királynéként (Queen Mary).

Györgynek és Máriának hat gyermeke született. Az első Eduárd herceg (Edward Albert Christian George Andrew Patrick David of Windsor, 1894. június 23. – 1972. május 28.), aki apja halála után VIII. Eduárd néven örökölte a trónt, 1936. január 20-tól uralkodott, ám 1936. december 11-én lemondott. A második a Bertie-nek becézett Albert herceg (Albert Frederick Arthur George of Windsor; 1895. december 14. – 1952. február 6.), aki fivére lemondása után VI. György néven uralkodott haláláig. Felesége Bowes-Lyon Erzsébet (Elizabeth Bowes-Lyon), két lányuk született: Erzsébet Alexandra Mária (Elizabeth Alexandra Mary, 1926. április 21. – 2022. szeptember 8.) és Margit (Margaret, 1930. augusztus 21. – 2002. február 9.) brit királyi hercegnő. Előbbi II. Erzsébet néven uralkodott több mint hetven éven át. Fülöp Edinburgh-i herceggel kötött házasságából négy gyereke született: Károly herceg 1948-ban, Anna hercegnő 1950-ben, András herceg 1960-ban és Eduárd herceg 1964-ben. Az elsőszülött Károly Fülöp Artúr György (Charles Philip Arthur George, 1948. november 14.) örökölte anyja halálakor a brit királyi trónt, III. Károly néven május 6-án koronázták meg.

Tehát, Rhédey Klaudiának négy leszármazottja koronás fő: VIII. Eduárd, VI. György, II. Erzsébet és III. Károly.

Klaudia ősei

Mint említettük, Klaudia szülei gróf kisrédei Rhédey László (1775. szeptember 29. – 1835. november 22.) és báró váradi Inczédy Ágnes (1788–1856). László anyja losonci báró Bánffy Terézia (1740 – 1807. március 11.), apja kisrédei Rhédey Mihály (1720 – 1791. szeptember 4.), aki 1744. november 13-án szerzett grófi címet. A Mária Terézia által erdélyi fejedelemi minőségben adományozott, Bécsben kiállított oklevél szerint kisrédei Rhédey János, testvérei, József és László, mindhárman az erdélyi gyalogezred századosai, to­vábbi három fivérük, Mihály, Pál és Zsigmond, valamint feleségeik és gyerekeik részesültek rangemelésben és címerbővítésben.

Nem célunk a teljes családfát feltérképezni, a továbbiakban csupán a dokumentált háromszéki érintettséget írjuk le. Klaudia apai nagyanyja losonci báró Bánffy Terézia (1740–1807), akinek apai nagyanyja vargyasi Daniel Judit, akiről tudjuk, hogy losonci báró Bánffy László neje volt és 1751 után hunyt el. Judit apja vargyasi Daniel István (1639–1688), Udvarhelyszék főkirálybírája, aki 1669-ben kötött házasságot gyerőmonostori Kemény Zsófiával. István apja, Ferenc, szintén udvarhelyszéki főkirálybíró, neje uzoni Béldi Judit. Ferenc apja, Mihály Háromszék főkirálybírája volt, az ő apja, Péter Háromszék főkapitánya, felesége Mikó Borbála.

Klaudia felmenőinek másik ágán anyai nagyapja váradi báró Inczédy Gergely, akinek anyai nagyanyja ozsdolai Kuún Katalin, malomvizi Kendeffy Gáspár felesége. Katalin szülei galgói Rácz Krisztina és ozsdolai Kuún Miklós (meghalt 1717-ben). Utóbbi apja ozsdolai Kuún István (elhunyt 1690. augusztus 21-én), Hunyad, Zaránd és Küküllő vármegye főispánja, az ő szülei lekcsei Sulyok Klára és id. ozsdolai Kuún István (elhunyt 1659 májusában). Utóbbi szülei valkai Gyulai Erzsébet és ozsdolai Kuún Gáspár, Belső-Szolnok vármegye főispánja. Idősb István apja Lázár, nagyapja Antal volt.

A Rhédeyek korábbi háromszéki rokoni kapcsolataiban még megtalálhatók a sepsiszentgyörgyi Daczó, a zabolai Basa, a zabolai Mikes, a kőröspataki Kálnoky, a nyujtódi Imecs, az illyefalvi Mihálcz és a gelencei Mihálcz családok tagjai.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Háromszék | 2023. május 18.

A múzeumok világnapja (május 18.) kapcsán Történelmünk rovatunkban ma a Székely Nemzeti Múzeum építéstörténetébe nyújtunk betekintést. Részleteket közlünk Csutak Vilmos múzeum­őr, majd -igazgató az Erdélyi Helikon 1933. decemberi, ötvenedik születésnapja alkalmából Kós Károlynak szentelt számában megjelent, Kós Károly és a Székely Múzeum című írásából.

Háromszék | 2023. május 3.

Kiemelkedő jelentősége volt Ferenc pápa háromnapos budapesti hivatalos útjának nemcsak katolikus, hanem keresztény-keresztyén, valamint nemzeti szempontból is. Hiszen a jelenléte, megnyilvánulásai, valamint az általa megfogalmazottak által hitben, összetartozás- és önazonosság-tudatban egyaránt megerősödhettünk.

Háromszék, Pálmai Tamás | 2023. május 3.

Igen, Ferenc pápa magyarországi látogatása során megtanultam szeretni őt. Sok mindent lehetett olvasni róla, ami nem mindig tette szimpatikussá. Ám egyszer felfigyeltem egy mondatára, amelynek lényege körülbelül így összegezhető: sosem arra figyeljetek, amit mondanak rólam, amit a média közöl, hogy mondtam, hanem arra, ami hallotok, hogy kijön a számon.

Háromszék | 2023. május 3.

Ferenc pápa magyarországi látogatása számunkra történelminek bizonyult, hiszen négy éven belül harmadszor látogatott el magyar nyelvterületre, és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való részvételét, rövid magyarországi tartózkodását követően két éven belül visszatért. Három napon át közösségi együttlétek, megszívlelendő üzenetek, krisztusi útkövetések élményével, a szeretet kisugárzásával töltötte fel híveit, tisztelőit. Sok millió magyar és nem magyar szívet.

Háromszék  | 2023. május 2.

„Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat;
ha a következő generációknak tervezel, tanítsd az embereket” – kínai közmondás

Háromszék, Demeter J. Ildikó | 2023. május 2.

Közel hatvanéves eredményes munkásságáért, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének megalapításáért végzett tevékenységéért kapott Pro Urbe díjat Péter Sándor pedagógus, kutató, újságíró Sepsiszentgyörgy önkormányzatától. A kitüntetést vasárnap a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében ünnepélyes körülmények között adták át.

Háromszék, Bedő Zoltán | 2023. április 27.

Első helyezést ért el Budapesten Bedő Zsuzsa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMT) Marosvásárhelyi Karának harmadéves fordító és tolmács szakos sepsiszentgyörgyi hallgatója a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Humán Tudományi Szekciójában.

Háromszék, Nagy D. István | 2023. április 25.

A jelek szerint a szolgálatos nemzetféltők, feljelentésbajnokok, provokátorok számára távolról sem volt kielégítő, hogy mintegy két héttel ezelőtt sikerült kéretlenül és feleslegesen belerondítaniuk a költő Kölcsey Ferenc szobrának felavatásába Nagykároly főterén, ezért újabb fejezetet nyitottak a köztéri alkotás elleni ámokfutásban.

Egyben azt is egyértelművé tették, hogy e dicső hazafiak/leányok számára a felhőtlen boldogságot az hozná el, ha a magyar himnusz költőjének emléket állító alkotás mindenestül eltűnne a Szatmár megyei kisváros főteréről, és az is világos, hogy nem is restek tenni ezért.

Háromszék, Mózes László | 2023. április 14.

Lehet-e bárdolatlanságra és ostobaságra, verbális erőszakra higgadtan, érvekkel válaszolni? Lehet és kell is, hiszen a kultúra mindenkor hatékonyabb és erősebb, mint a kulturálatlanság. Még akkor is, ha gyakorta úgy érezzük, barbároké lett köröttünk a világ. Sőt, mindazoknak, akik Nagykárolyban nacio­nalista hangzavart okoztak Kölcsey Ferenc szobrának avatásán, most, az ortodox húsvét nagypéntekén akár Jézus tanításait is érdemes figyelmébe ajánlani: mind ők, mind felbujtóik okulhatnának belőle.

Hargita Népe, Létai Tibor | 2023. április 6.

„Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitek­ben vagytok.

Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.” (1 Kor 15,17-20)

Húsvét a kereszténység legfontosabb és legnagyobb ünnepe. A feltámadás ünnepe. Az élet diadala a halál felett. A tavasztündér is ilyen tájban kopog be ablakunkon, énekesmadarak lágy trillájában és a csillogó napsugár fényében üzenve, nincs örök elmúlás, mert a zord tél halálos ölelésének nincs örökké tartó ereje, és a pusztulat kopár vidékein újra sarjad az élet, a természet.

Háromszék, Farcádi Botond | 2023. április 7.

„Reszkető, enyhe fény sugárzik. / Egy felhő lassudan megyen. / A lélek fáj, a fény sugárzik. / Valaki ballag a hegyen, / hűs homlokáról fény sugárzik / s szemét lehúnyja – úgy legyen!”.

Dsida Jenő Út a Kálváriára című versében olyannyira közel hozza az Isten akaratát teljesíteni induló Krisztus alakját, hogy szinte magunk is érezzük a szenvedést, a kereszt súlyát, a testen ejtett sebek, a töviskoszorú okozta fájdalmat és kínt.

Népújság, Gligor Róbert László | 2023. április 11.

A tavalyi bizonytalanabb próbálkozások után idén már nyilvánvalóvá vált, hogy a világjárvány elmúltával is élnek a nyárádmenti húsvéti szokások, s a vallási rítusok mellett az eseményhez kötődő közösségi és szórakoztató játékok is.

Háromszék, Csinta Samu | 2023. április 7.

A feltámadás igencsak próbára teszi a hitünket – tartja Sánta Imre református lelkész. Szerinte a megpróbált keresztény ember számára is az egyik legnagyobb titok, amellyel valójában nem tudunk mit kezdeni.

Háromszék, Szekeres Attila | 2023. április 7.

Húsvét előtt, tegyem hozzá, „magyar húsvét” előtt, az ember elmegy bevásárolni.

Hangsúlyozom, hogy „magyar” húsvét előttről van szó, ugyanis két húsvétot ünnepelünk, ünnepelnek. Nálunk azt mondják, hogy „magyar húsvét”, illetve „román húsvét” van. Bukaresti román körben hallottam, hogy „katolikus húsvétról” és „ortodox húsvétról” beszéltek. Ez sem felel meg a valóságnak, mert egyrészt az első húsvétot nemcsak katolikusok, hanem protestánsok is ünneplik. Továbbá pontosítsunk, a római katolikusokról van szó, ugyanis a romániai görög katolikusok az ortodoxokkal együtt tartják a feltámadás ünnepét.

Háromszék, Józsa Zsuzsanna | 2023. április 4.

Könyvről, dalról és fotóról beszélgetett március 29-én Sepsiszentgyörgyön a Sugás Áruház harmadik emeleti Föld Szint összművészeti kulturális terében Márk Attila és Huszár Szilamér, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete fotószakosztályának tagja és koordinátora annak apropóján, hogy Márk Attila idén tölti hatvanadik évét. A rendezvényt a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola szervezte.

Partnerszervezetek

Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete
msusz logo
 

© 2018 – 2021 Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

 

webfejlesztés, karbantartás: Digital Studio